17.06.2024 -Türkiye Son Habercilikte Son

ENGELLİLERE YÖNELİK PROJE DESTEĞİ BAŞVURU REHBERİ

ENGELLİLERE YÖNELİK PROJE DESTEĞİ BAŞVURU REHBERİ

iskur

BAŞVURU REHBERİ

(2015 Yılı)

GİRİŞ

Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden veya işveren vekillerinden 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 101. maddesi uyarınca tahsil edilen idari para cezalarının kullanımı hakkında karar vermeye yetkili Komisyonun kuruluşu ile çalışmasına ve hazırlanacak projelere ilişkin usul ve esaslar, “Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik[1]” ile belirlenmiştir.

Ayrıca Yönetmeliğin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütlere ve hazırlanacak projelere ilişkin olarak açıklamalar yapmak amacı ile “Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyonun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Genelge”[2] yayımlanmıştır.

Yönetmeliğin 8. maddesi kapsamında hazırlanan bu başvuru rehberi ile, söz konusu Komisyona sunulacak projelerin öncelikleri ve özellikleri ile başvuru formunun hazırlanması ve başvurunun yapılmasına ilişkin konularda başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.

1- PROJE BAŞVURUSU YAPABİLECEKLER

Yönetmeliğin 9. maddesine göre, gerçek ve tüzel kişiler proje teklifi sunabileceklerdir.

Anılan maddeye göre, gerçek kişiler ikamet ettikleri il içinde uygulanmak üzere proje sunabilirler. Kendi işini kurma yönünde projeleri sadece engelli olan gerçek kişiler sunabileceklerdir. Engelli bireylerin fiili olarak kendilerinin işbaşında olacakları projeler desteklenecek olup, engelli birey adına sadece vasi olanların kendileri için iş kurmayı amaçlayan projeler ile halen engelli birey tarafından işletilen faal işletmelerin geliştirilmesine yönelik projeler desteklenmeyecektir. Ayrıca emekli olan engellilerin proje başvuruları da kabul edilmeyecektir. Bunun aksi durumların sonradan tespit edilmesi halinde proje iptal edilir ve yapılan ödemeler geri alınır.

Tüzel kişiler (merkez ve yerel kuruluşlar dahil kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör işyerleri, üniversiteler vb.), kendi işini kurma dışındaki projeleri hazırlayabileceklerdir. Tüzel kişilerin bir ilde proje sunabilmesi için o ilde kurulu olmaları veya şubelerinin olması gereklidir. Sivil toplum kuruluşlarının proje sunması için iktisadi işletme kurmaları zorunlu değildir.

2- DESTEKLENEBİLECEK PROJELER VE UYGUN BULUNACAK MALİYETLER

Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle çalışma gücünün en az % 40’ından yoksun olduğu “Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları” ile belgelenen ve çalışabilir durumda olan engellilere yönelik hazırlanacak projelerin temel özelliklerine aşağıda yer verilmiştir.

 1. a) Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler

Girişimcilik eğitim programından sertifika almış veya iş kuracağı alanda mesleki eğitim sertifikasına, diplomaya, ustalık belgesi gibi belgelere sahip engellilerden kendi işini kurmak isteyenlerin hazırlayacakları projede, Komisyon değerlendirmesi sonrasında aşağıdaki maliyetler karşılanabilecektir:

 1. a) Kuruluş işlemleri desteği: İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar gibi masraflar için en fazla 2.000 TL.
 1. b) İşletme gideri desteği: Kuruluş tarihinden itibaren işletmeye 12 ay içinde olmak şartı ile fatura karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma) en fazla % 60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 4.000 TL.
 1. c) Kuruluş desteği: İşletmenin kuruluşundan itibaren 12 ay boyunca fatura karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ham ve ara madde, sarf malzeme, ofis malzemesi gibi maliyetler için en fazla 30.000 TL.

Kendi işini kurma yönünde projeleri sadece engelli olan gerçek kişiler sunabileceklerdir. Engelli bireylerin fiili olarak kendilerinin işbaşında olacakları projeler desteklenecek olup, engelli birey adına sadece vasi olanların kendileri için iş kurmayı amaçlayan projeler ile halen engelli birey tarafından işletilen faal işletmelerin geliştirilmesine yönelik projeler desteklenmeyecektir. Ayrıca emekli olan engellilerin proje başvuruları da kabul edilmeyecektir. Bunun aksi durumların sonradan tespit edilmesi halinde proje iptal edilir ve yapılan ödemeler geri alınır.

Hazırlanacak proje belgeleri arasında, teklif sahibinin kendisine ait veya başka kişi veya kurumlardan aldığı maddi ve gayri maddi desteklere ilişkin bilgi ve belgelere de yer verilmesi gereklidir.

Bu kapsamda hazırlanacak projede bütçe kalemlerinin ayrıntılı bir şekilde projede yer alması gereklidir. Proje sahibinin kendi katkısı olması durumunda bu katkının hangi alanlarda olduğu miktarı ile birlikte belirtilmesi gereklidir.

Başka kurum veya kişilerden destek alınan projelerde, aynı maliyet kalemlerine engelli kendi işini kurma hibe desteği kapsamında destek sağlanmayacaktır.

Hibe desteği sağlanması kararı verilen projelerin ödemeleri, sözleşme imza tarihinden sonra fatura karşılığı yapılacağından; fatura veya belge olmaksızın önceden ödeme yapılmayacaktır.

Hazırlanacak olan projelerde, işin faaliyet alanı ile doğrudan ilgili olmayan maliyet kalemleri desteklenmeyecektir.

Destek verilen proje kapsamında kurulan işletmenin kuruluş tarihinden itibaren en az 2 yıl fiili olarak faaliyetine devam etmesi şart olup aksi durumun tespiti halinde kuruluş desteği olarak yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte geri alınacaktır.

 1. b) Engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine ilişkin projeler

Engellinin bir işyerinde iş bulmasını, işe uyumunu, etkin ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayacak destek teknolojileri ile ilgili projeler desteklenecektir.

Destek teknolojilerine örnek olarak aşağıdakiler belirtilebilir:

 • İşverenin engelliyi işe alması halinde bilgisayar kullanmasını kolaylaştıracak yazılım ve donanım desteği,
 • Engellinin işini yapmasını sağlayacak kabartma harfler (braille alfabesi) kullanılmış teknolojiler,
 • Engellinin işini yapmasını sağlayacak veya kolaylaştıracak diğer alet ve teçhizatlar ile bunları kullanmaya yarayan aparatlar.

Hazırlanacak projede, engellinin iş bulmasını ve etkin bir şekilde çalışmasını sağlayacak destek teknolojisinin amacı, işlevi, miktarı, bedeli, istihdam taahhüt oranı ve süresi ile projenin uygulanmasına ilişkin bilgilere ve sürece yer verilmelidir.

Fatura karşılığı verilecek destek miktarı faturanın tamamı olabileceği gibi belirli bir yüzdesi de olabilir.

 1. c) Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler

Engelli bireylerin işe kabulü için hazırlanmasını, işe yerleşmesini, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasını temin edecek projelerde, esas olarak bu amaçların nasıl gerçekleştirileceğine dair ayrıntılı bir iş planı ve görev tanımları ile proje sürecine yer verilmelidir.

Bu kapsamdaki projelerdeki temel hususlar aşağıdadır:

Projenin hedef kitlesi olan engelli gruplarının ve engelli sayısının belirtilmesi gereklidir. Projede hedef kitleyi oluşturan engellilerin kimlik bilgilerinin yer aldığı listenin projeye eklenmesi halinde proje öncelikli olarak değerlendirilecektir.

Projede görevli olacak olan kişilerin (idareci, koordinatör, psikolog, sosyal danışman, sosyolog, engelli danışmanı, rehberlik uzmanı gibi) isimleri ile bu alandaki tecrübelerini de ortaya koyan bilgi ve belgelere proje ekleri arasında yer verilmelidir.

Proje kapsamında engellilerin; en az 10 gün süre ile, işe ve işyerine uyumu için motivasyon, iş oryantasyonu, kişisel gelişim, mülakat-iş görüşmesi, temel yaşam becerileri gibi konuları içeren danışmanlık hizmeti alması zorunludur.

Hazırlanacak projelerde mutlaka istihdam taahhüt oranı ve asgari istihdam süresi ile kursiyerlerin istihdam edilecekleri yerlerin de bilgileri yer almalıdır. İstihdamda iken ayrılan engellinin yerine kalan süre, danışmanlık hizmeti almış bir başka engelli tarafından tamamlanabilecektir.

Ayrıca proje sahibi tarafından engellilere yönelik daha önce uygulanan başka projelerin olması halinde bunların sonuçlarının da raporlanması beklenmektedir.

Proje kapsamında Komisyon tarafından proje sahibi kuruma, yaptığı giderleri karşılaması için engelli başına uygun görülecek miktarda idari gider (araçlar için yakıt, iletişim giderleri gibi) ödemesi ile projede görev yapacak görevlilerden uygun bulunanlar için de ayrıca brüt ödeme yapılacaktır. Projede idari gider olarak yapılan ödemelerin belirtilmesi gereklidir. Görevlilere yapılan ödemeler nedeni ortaya çıkabilecek her türlü mali ve yasal yükümlülük proje sahibine aittir.

Proje kapsamında yapılacak ödemelerde, proje sahibine başka mevzuatlar kapsamında Devletçe yapılan/yapılacak her türlü teşvik uygulaması da dikkate alınacaktır.

 1. d) Engellilerin İstihdam Edilebilirliklerini Artırmayı Amaçlayan Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyon Projeleri

Engellilerin toplumsal entegrasyonuna ve rehabilitasyonuna hizmet eden, istihdam edilebilirliklerini artırmayı amaçlayan mesleki eğitim ve rehabilitasyon amaçlı projelerin öncelikle o ilin işgücü piyasası araştırmaları ve yıllık işgücü eğitim planı ile uyumlu olması gerekir. Her bir projede sadece bir mesleğin yer alması ve bu meslekte başvuru sahibinin devam eden bir mesleki eğitim kursunun olmaması gerekir. Proje sahibinin kapasitesi olması durumunda bir başka meslekte kurs düzenlenmesi ile ilgili proje sunulması mümkündür.

Hazırlanacak projelerde mesleki eğitim kursuna katılacak engellilerin bilgilerine ve varsa istihdam taahhüt oranına ve istihdamın süresi ile istihdam edilecek işyerlerinin bilgilerine yer verilmesi halinde bu kapsamdaki projelere diğer projelere göre öncelik verilecektir. Ayrıca proje sahibi tarafından engellilere yönelik daha önce uygulanan başka projelerin olması halinde bunların sonuçlarının da raporlanması beklenmektedir.

İstihdam edilmesinde çeşitli zorluklar bulunan engel grupları (zihinsel engelliler gibi) için hazırlanacak projelerin mesleki eğitimle birlikte rehabilitasyon amacının ayrıca ortaya konulması beklenmektedir.

Hazırlanacak projelerde Komisyonca uygun görülen maliyetler (idari gider, temrin, görevli ücretleri vb.) proje dikkate alınarak belirlenecektir.

3- Başvuru Tarihi ve Yeri

Başvuruların son teslim edilme tarihi ile Komisyonda değerlendirme tarihi aşağıda yer almaktadır.

Başvuru Son Tarihi

Değerlendirme Zamanı

28.12.2014

Mart 2015

28.06.2015

Eylül 2015

Proje teklifleri, Türkiye İş Kurumunun her ilde kurulu bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine elden verilecek veya posta ile gönderilecektir.

Bu tarihten sonra teslim edilen ve postaya verilmesine rağmen belirtilen tarihten sonra başvuru yerine ulaşan başvurular ile rehberde belirtilen teslim yerinden başka yere teslim edilen teklifler değerlendirilmeye alınmaz ve iade edilir.

Başvurular, kapalı (mühürlü) zarfla iadeli taahhütlü posta ile gönderilmeli veya elden teslim edilmelidir. Başvurular, A4 boyutunda bir (1) asıl ve bir (1) kopya matbu (il müdürlüğünce muhafaza edilecektir) olarak ve ayrıca elektronik formatta (1 adet CD) sunulmalıdır. Elektronik format içeriğindeki belgeler PDF formatında ve matbu olan format ile bire bir aynı içeriğe sahip olmalıdır.

4- Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

Başvuru yapacak istekliler aşağıdaki belgelerden kendileri ile ilgili olanları başvuru dosyasına eklemek zorundadır:

1-Kendi İşini Kurmaya Yönelik Projelerde

1-       Talep dilekçesi

2-       Başvuru Formu ve ekleri

3-       Başvuru Sahibinin Beyanı

4-       Kurulacak işin konusu ile ilgili mesleki bilgiyi gösteren diploma, sertifika gibi belgeler veya girişimcilik eğitim sertifikası,

5-       İmza sirkülerinin aslı veya onaylı örneği,

6-       Proje ekibi hakkında bilgi (özgeçmiş ve deneyimi gösterir),

7-       Daha önce tamamlanan proje bilgileri (varsa),

8-       Proje kapsamında diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğine ilişkin belgeler (varsa),

9-       Ayrıntılı proje faaliyet takvimi,

10-   Ayrıntılı bütçe tablosu (“kuruluş desteği” kapsamında satın alınacak ürünlerin birim sayısı ve muhtemel bedelleri ile finansman kaynağı ayrıca belirtilecektir),

11-   Kendi işini kurmaya yönelik projelerde proje sahibi tarafından imzalı ikametgah adres beyanı.

2-Diğer projelerde

1-     Talep dilekçesi,

2-     Başvuru Formu ve ekleri

3-     Başvuru Sahibinin Beyanı

4-     Ticaret Sicil Gazetesi’nin aslı veya onaylı örneği (Ticari işletmeler için),

5-     Sivil toplum kuruluşlarına ait iktisadi işletmeye ait belgelerin aslı veya onaylı örneği,

6-     İmza sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği,

7-     Vergi, SGK prim ve idari para cezası olmadığına ya da yapılandırıldığına dair belgeler,

8-     İstihdam taahhüdü içeren projelerde bu taahhüde ilişkin belgeler,

9-       Proje ekibi hakkında bilgi (özgeçmiş ve deneyimi gösterir),

10-   Daha önce tamamlanan proje bilgileri (varsa),

11-   Proje kapsamında diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğine ilişkin belgeler (varsa),

12-   Ayrıntılı proje faaliyet takvimi,

13-   Ayrıntılı bütçe tablosu,

14-   Engellilere yönelik faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşlarından, bir üst kuruluşa bağlı olanlardan üst kuruluş değerlendirme raporu,

Önemli Notlar:

 • Mesleki eğitime yönelik projelerde onaylı eğitim programı kabul edilen projelerde sözleşme imza aşamasında istenilecektir.
 • İl müdürlüğünce asıl belgelerin görülmesi halinde örneklerin onaylanması mümkündür. Belgelerde eksiklik bulunması veya proje teklifi kapsamında sunulan belgelerde ve belgeleri oluşturan sayfalarda isteklinin imzaya yetkili kişisinin ıslak imzası ile tüzel kişiliğe ait mühür ve kaşenin bulunmaması halinde proje değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 • 5- Diğer Hususlar

Projenin hazırlanması, değerlendirilmesi, uygulanması ile ilgili usul ve esasların belirlendiği ekli Yönetmelik ve Genelgenin, başvuru sahibi tarafından proje hazırlanmadan önce okunduğu ve anlaşıldığı varsayılacaktır.

Komisyon, bu başvuru rehberinde belirtilen hususları, Yönetmelik ve Genelgeye aykırı olmamak şartı ile işgücü piyasasının ihtiyaçları, bütçe imkânları gibi kriterler çerçevesinde değiştirebilir. Bu durum, başvuru sahipleri için bir hak doğurmaz.

Ayrıntılı Bilgi için:

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri, www.iskur.gov.tr, 444 75 87

EK: TİP PROJE BAŞVURU FORMU ve EKLERİ

ÖNEMLİ NOT: Proje başvurusu yapacakların aşağıdaki maddelerin içeriğinin açıklamalar dikkate alınarak doldurması ve diğer eklerle birlikte hazırlayacakları dosyaya eklemesi gerekmektedir.

 1. Projenin Adı

Bu bölüme gerçekleştirilecek olan projenin adı yazılacaktır.  Proje adının kısa ve anlaşılır olması gerekir.

 1. İstekli kurumun unvanı

İstekli veya isteklilerin unvanları

 1. İşbirliği yapılan kurum ve kuruluşlar (varsa)

Projenin uygulanması için varsa işbirliği yapılan veya izin alınan kurum ve kuruluşlar ile bunların projedeki yeri ve önemi ile hak ve yükümlülükleri

 1. Projenin Gerekliliği

Bu bölümde projenin neden yapıldığı hangi ihtiyacı giderdiği, ilin bu kapsamdaki mevcut durumu, projenin katkıları gibi hususlara yer verilecektir.

 1. Projenin Engelli Hedef Kitlesi ve Kursiyer Sayısı

Bu bölüme uygulanan proje ile ulaşılmaya çalışılan engelli hedef kitle belirtilecektir. Hedef kitle kapsamındaki kişilerin (kursiyer veya engellilerin) isim, TC kimlik ve iletişim bilgilerinin projede yer alması halinde öncelikli olarak değerlendirilecektir.

 1. Projenin Amacı ve Hedefleri

Bu kısımda teklif edilen proje ile amaçlanan sosyal faydanın neler olduğu ve temel hedefler ifade edilecektir.

 1. Projenin konusu, uygulaması ve faaliyetler

Projenin konusu ve uygulaması, faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi verilecektir.

 1. Projeden Beklenen Sonuçlar

Bu bölümde projenin uygulanmasından dolayı beklenen çıktıların neler olduğu, ne gibi sonuçlara ulaşılacağı anlatılacaktır.

 1. Projenin Uygulanacağı Yer

Bu kısımda projenin gerçekleştirileceği yer (il/ilçe) hakkında bilgi verilecektir.

 1. İstihdama etkisi

Projenin uygulanması ile engellilerin istihdamına yönelik katkılar hakkında bilgiler verilecektir. Bu alanda projenin somut olarak istihdam ile ilişkisinin kurulması gereklidir. İstihdamı kanıtlayıcı belgeler ile işveren taahhütlerine ilişkin yazılar proje eklenmelidir.

 1. Daha önce tamamlanan projeler

Daha önce tamamlanan proje var ise ayrıntılı olarak bilgi veriniz.

 1. Diğer açıklamalar

Bu kısımda ise projenin nasıl uygulanacağına dair açıklamalar ile varsa diğer belirtilmek istenen hususlara yer verilecektir.

 1. Sürdürülebilirlik

Projenin destek sonrası sürdürülebilirliği hususuna ilişkin açıklama yapılacaktır.

Başvuru Sahibinin

Adı / Unvanı

TC Kimlik / Vergi Kimlik No / SGK İşyeri Tescil No

Posta Adresi

Telefon Numarası

GSM Telefon Numarası

Faks Numarası

İsteklinin İnternet Adresi (varsa)

Proje Sorumlusunun / Başvuru Sahibinin / Yetkilisinin

Adı Soyadı

E-Posta Adresi

Telefon Numarası

GSM Telefon Numarası

Faks Numarası

BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI

İşbu teklif çağrısı kapsamında proje yararlanıcısını ve her bir ortağı temsil ve ilzama yetkili kişi olan başvuru sahibi olarak,

 • Başvuru Rehberinde belirtilen kaynaklara ve profesyonel yeterlik ve niteliğe haiz olduğumu;
 • Proje kapsamındaki kendimin ve varsa ortaklarımın görev ve yükümlülüklerimizi yerine getireceğimizi;
 • Projenin hazırlanması, yönetimi ve uygulanmasından doğrudan başvuru sahibi olarak sorumlu olduğumu ve aracı olarak hareket etmediğimi;
 • Projenin tamamlanamaması durumundaki yükümlülükleri varsa ortaklarıma rücu hakkım saklı kalmak üzere yerine getireceğimi,
 • Projeden dolayı tarafımıza yüklenen ve sözleşme ile yükümlülük altına gireceğimiz tüm görev ve sorumlulukları yerine getireceğimi,
 • Proje başvurusunda verilen bilgi ve belgelerin doğruluğunu,
 • Konuyla ilgili çıkmış ve çıkacak tüm mevzuat hükümlerine uygun olarak projeyi yürüteceğimi,
 • Sunmuş olduğum proje kapsamında yer verdiğim giderler ve bunların limitleri dışında hiçbir ilave talepte bulunmayacağımı, proje teklifimi ve taahhütlerimi bu durumu göz önünde bulundurarak vermiş olduğumu,
 • Proje yürütümü sırasında Kurumla imzaladığım sözleşme hükümlerine ve ilgili İl Müdürlüğü’nün ilgili mevzuat ve sözleşme hükümleri çerçevesinde yapacağı uyarı, düzeltme vb. işlemlerine uygun hareket edeceğimi,
 • İlgili Yönetmelik ve Genelgeyi okuyup anladığımı ve projemi bunlara uygun olarak hazırladığımı,beyan ediyor, onaylıyor ve gereklerini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmeyi taahhüt ediyorum. Başvuru Sahibinin[3]

Adı Soyadı

TC Kimlik No

İmza

Tarih

[1] 09/01/2014 tarih ve 28877 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[2] www.iskur.gov.tr adresinde “Mevzuat” bölümünde “Genelgeler” kısmında yer almaktadır.

[3] Beyanı dolduran kişinin tüzel kişilik adına bu beyanı vermeye yetkili olduğunu gösterir onaylı vekâletname, temsil ettiği tüzel kişiliğin yetkili organının onaylı kararının örneği vb. belgelerin başvuru belgelerine eklenmesi zorunludur.

Reklam
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Bir Cevap Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.